Statut

“KWIAT LOTOSU”

§ 1

Fundacja “Kwiat Lotosu” zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez :

Wizja V sp. z o.o.,  aktem notarialnym z dnia 29 marca 2016 roku sporządzonym przez notariusza Jarosława Andrzeja Twardowskiego i zapisanym pod nr Repertorium A nr 1114/2016

§ 2

 

 1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz. 203) i ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja ma osobowość prawną.
 3. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji i może posługiwać się odpowiednikiem nazwy w języku obcym. Może też posiadać wyróżniający Fundację znak graficzny.
 4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.

§ 4

 

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju.
 2. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały, przedstawicielstwa, filie, a także przystępować do spółek oraz do innych Fundacji w kraju i za granicą .

§ 5

Celami Fundacji są:

 • działanie na rzecz zaspokajania potrzeb naukowych, oświatowo - wychowawczych, kulturalnych, edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i niezamożnych
 • działania na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, poprzez:
 • organizowanie I finansowanie pomocy stypendialnej dla dzieci i młodzieży
 •  fundowanie nagród dla dzieci i młodzieży za szczególne osiągnięcia
 • organizowanie, prowadzenie i finansowanie szkoleń, kursów i konferencji,
 • przekazywanie darów w postaci aparatury naukowej, książek, czasopism i innych pomocy naukowych,
 • promowanie w kraju i za granicą osiągnięć dzieci i młodzieży polskiej
 • wspomaganie rozwoju organizacji lokalnych, pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego
 • popularyzacja twórczości i kreatywnego myślenia w realizacji projektów, związanych z nauką i techniką wśród dzieci i młodzieży oraz udzielanie pomocy finansowej na konkretne przedsięwzięcia
 • wspieranie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w dziedzinach: sztuki, kultury, nauki i medycyny, działalność publicystyczna
 • działalność charytatywna na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, sierot
 • działalność na rzecz rozwoju i ochrony zdrowia oraz ratowania życia, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych
 • kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia

§ 6  

Fundacja realizuje swoje cele w następujący sposób:

 1.  Współpraca z instytucjami państwowymi, szkołami, gimnazjum, liceum, szkołami wyższymi, samorządami studenckimi i innymi instytucjami oraz organizacjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, jak również współpracę   krajową i zagraniczną z muzeami, galeriami, szkołami artystycznymi i osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
 2.  Organizowanie i finansowanie:stypendiów, nagród, kursów i innych form dokształcania dla dzieci i młodzieży,

 - konferencji i seminariów, targów nauki i sztuki, imprez i konkursów w kraju i za granicą,

- działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie aktywności dzieci i młodzieży.

  3. Prowadzenie ośrodków informacji w zakresie promowania w kraju i za granicą idei integracji europejskiej

  4.Wspieranie działalności innych instytucji i organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

  5. Wspieranie innowacyjnych pomysłów młodych podopiecznych Fundacji poprzez pomoc doradczą, prawną, organizacyjną, finansową.

  6. Pozyskiwanie pomocy finansowej dla realizacji celów Fundacji.

  7. Podejmowanie koniecznych interwencji w przypadkach wymagających pomocy socjalnej, prawnej lub w rozwiązywaniu szczególnych sytuacji życiowych podopiecznych Fundacji.

 8. Reprezentowanie interesów podopiecznych fundacji i ich opiekunów, inicjowanie postępowań lub przystępowanie do postępowań toczących się przed organami sprawującymi wymiar sprawiedliwości lub organami administracji    publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

 9. Członkostwo i udział w organizacjach lub zrzeszeniach polskich lub zagranicznych.

10.Wspieranie współpracy kulturalnej, naukowej i edukacyjnej z krajami Europy w dziedzinach nauki, techniki, kultury i dobroczynności

11. Prowadzenie działalności publicystycznej, w tym wydawanie czasopism, broszur, wydawnictw

12. Finansowanie nowoczesnych rozwiązań medycznych w ochronie zdrowia

  § 7

 

 1. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako odpłatna działalność pożytku publicznego. Dochody z tej działalności służyć będą realizacji celów statutowych Fundacji.
 2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
 • udzielaniu pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywania ich majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 • zakupu towarów lub usług po cenach wyższych niż rynkowe od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy oraz od ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich

§ 8

      Dochody Fundacji pochodzą z :

 • darów i dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 • dotacji, subwencji, darowizn, spadków, zapisów,
 • odsetek bankowych, dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
 • przekazywanych przez osoby fizyczne części podatku dochodowego.

§ 9

 

 1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatorów w łącznej kwocie 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), tworzące fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
 2. Zarząd Fundacji na wniosek Rady Fundacji może tworzyć wyodrębnione fundusze celowe z przeznaczeniem na cele statutowe Fundacji.
 3. Utworzenie wyodrębnionego funduszu celowego jest możliwe, jeżeli wynika to z woli darczyńcy, spadkodawcy, zapisodawcy lub z podpisanej przez Fundację umowy cywilnoprawnej.
 4. Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz ruchomościach.
 5. Fundacja odpowiada całym majątkiem za swoje zobowiązania.

§ 10

 

 1. Fundacja może przystępować do spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń i ich związków, jeżeli jest to zasadne z punktu widzenia realizacji celów statutowych Fundacji.
 2. Fundacja może współpracować z innymi organizacjami pozarządowymi, jeżeli jest to zasadne z punktu widzenia realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 11

     Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.

§ 12

 

 1. Organami Fundacji są :
 • Rada Fundacji
 • Zarząd Fundacji
 1. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

§ 13

 

 1. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu osób.
 2. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 3. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom Rady.
 4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy; następnych członków Rady powołuje swą decyzją Rada Fundacji
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady
 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją
 7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy

§ 14

 

 1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach podejmowania uchwał, inicjatorskich i organizatorskich .
 2. W sprawach dotyczących powoływania i odwoływania członków Zarządu,połączenia się z inną fundacją oraz zmiany statutu fundacji, Rada Fundacji podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków, chyba ,że Statut stanowi inaczej.
 3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
 4. Rada Fundacji wykonuje swoje uprawnienia i obowiązki na posiedzeniach, na których podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji, a w braku jego obecności Wiceprzewodniczącego.
 5. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej dwa razy w roku

 

§ 15

     Do kompetencji Rady Fundacji należy :

 • a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji
 • b) zatwierdzanie planów działania Fundacji,
 • c) zatwierdzanie planów finansowych Fundacji
 • d) wyrażanie opinii w sprawach zgłoszonych przez Zarząd Fundacji,
 • e) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielenie bądź nie udzielenie Zarządowi Fundacji absolutorium,
 • f) podejmowanie z własnej inicjatywy działań naprawczych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności Zarządu Fundacji,
 • g) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych,
 • h) zmiana statutu Fundacji,
 • i) ustanawianie odznak, medali honorowych i wyróżnień i przyznawanie ich osobom zasłużonym    dla Fundacji,
 • j) zawieranie i rozwiązywanie z członkami Zarządu Fundacji umów o pracę bądź umów cywilnoprawnych oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia.
 • k) Umowy z członkami Zarządu Fundacji podpisują w imieniu Fundacji dwaj członkowie Rady Fundacji,
 • l) zawieranie i rozwiązywanie z pracownikami umów o pracę bądź z zleceniobiorcami umów cywilnoprawnych oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia. Umowy z pracownikami bądź ze zleceniobiorcami podpisują w imieniu Fundacji dwaj członkowie Rady Fundacji,
 • m) prawo wglądu do wszelkiej dokumentacji Fundacji, prawo żądania od Zarządu Fundacji sprawozdań i wyjaśnień we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji,
 • n) tworzenie stałych i czasowych oddziałów, przedstawicielstw, filii, a także przystępowanie do spółek oraz do innych Fundacji w kraju i za granicą.
 • o) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia z inną fundacją
 • p) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji fundacji I powołania likwidatora

§ 16

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób, powoływanych przez Radę Fundacji.

2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu

4. Powołuje się pierwszy Zarząd Fundacji - Ewa Paczkowska – Prezes Zarządu

5. Umowy z członkami Zarządu Fundacji podpisują w imieniu Fundacji dwaj członkowie Rady    Fundacji.

6. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 17

 Zarząd Fundacji wykonuje swoje uprawnienia i obowiązki na posiedzeniach, na których podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

§ 18

 

 1. Zarząd Fundacji kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowej.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Fundacji wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu, chyba , że Zarząd jest jednoosobowy.
 3. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji, w szczególności:
 • opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji,
 • opracowywanie wieloletnich i rocznych planów finansowych Fundacji,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 • przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów.
 • uchwalanie regulaminów,
 • występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

  4..Zarząd Fundacji przedstawia roczne sprawozdanie ze swojej działalności za poprzedni rok kalendarzowy Radzie Fundacji w terminie do 30 marca następnego roku kalendarzowego. Nie zatwierdzenie sprawozdania przez Radę  Fundacji jest jednoznaczne z odwołaniem całego składu Zarządu.

  5. Zarząd Fundacji przedstawia roczne sprawozdanie z działalności Fundacji za ubiegły rok kalendarzowy właściwemu ministrowi w terminie określonym przez przepisy prawa.

  6. Zarząd Fundacji przedstawia roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji jako organizacji pożytku publicznego, właściwemu ministrowi w terminie określonym przez przepisy prawa.

 

§ 19

 

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją, jeżeli jest to zasadne z punktu widzenia realizacji celów Fundacji.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Połączenie Fundacji z inną fundacją wymaga uchwały Rady Fundacji podjętej bezwzględną większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy jej członków.

  § 20

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 21

 

 1. Uchwały w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.
 3. Likwidatorowi służą uprawnienia Zarządu Fundacji.
 4. Likwidatorem może być Zarząd Fundacji
 5. Środki pieniężne i inny majątek pozostałe po likwidacji Fundacji Rada Fundacji przekazuje innej organizacji społecznej realizującej podobne cele do zawartych w niniejszym statucie.

§ 22

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

Łódź, dnia 29 marca 2016r.